Faculty

Name Title Email Research
Jiannian Bian Professor bianjn@tsinghua.edu.cn High Level Synthesis
Yici Cai Professor caiyc@tsinghua.edu.cn VLSI Physical Design
Qiang Zhou Professor zhouqiang@mail.tsinghua.edu.cn FPGA/VLSI Physical Design
Sheqin Dong Associate Professor dongsq@tsinghua.edu.cn VLSI Physical Design
Wenjian Yu Associate Professor yu-wj@tsinghua.edu.cn Layout Extraction
Yuchun Ma Associate Professor myc@mail.tsinghua.edu.cn VLSI Physical Design
Yongqiang Lv Assistant Professor luyq@tsinghua.edu.cn VLSI Physical Design
Hailong Yao Assistant Professor hailongyao@tsinghua.edu.cn VLSI Physical Design and DFM

Former Faculty

Name Title Email Research
Xianlong Hong Professor
Zeyi Wang Professor
Hongxi Xue Professor
Qiyuan Wu
Xiling Liu
Qiming Wu
Hong Jiao
Hongtao Yu
Yuan Wang
Changge Qiao
Yanhong Yuan
Gang Zhu
Zhuping Zhang
Tong Jing
Weimin Wu

Staff

Name Email Work
Bing Ni

Former Post-Doc Researchers and Visitors

Name Email Research Work
Changge Qiao
Weimin Wu
Tong Jing
Qiang Zhou
Zuying Luo
Yuchun Ma
Jingyu Xu
Ning Xu
Zhuoyuan Li
Yanming Jia
Haixia Yan
Kang Zhao